Skip to content

ປັດໄຈດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຍຸດທະສາດຄອບຄົວສໍາລັບເຫດການສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງບໍ່ຄາດຄິດໃນເຂດເນີນສູງ ສ ປ ປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ຜົນການສຶກສາວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດເນີນສູງໃນ ພາກເໜືອ ສ ປ ປ ລາວ ອີງຕາມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະດູຝົນ ການສຶກສານີ້ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຮັບມືຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ປັດໄຈດ້ານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຍຸດທະສາດຄອບຄົວສໍາລັບເຫດການສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງບໍ່ຄາດຄິດໃນເຂດເນີນສູງ ສ ປ ປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Climate change
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Bokeo
  • Luangprabang
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

email:jms@imde.ac.cn

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) J. Mt. Sci.
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ J. Mt. Sci.
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 18
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 15, 2018, 17:47 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 6, 2019, 04:48 (UTC)