Skip to content

Investing in Cambodia

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Investing in Cambodia

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Conference/workshop proceedings and presentations
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Economic policy and administration
  • Economy and commerce
  • Investment
  • Trade
  • Trade policy and regulation
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

H.E. Chanthol Sun chantholsun@yahoo.com

Cambodian Investment Board cdc.cib@online.com.kh

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Chanthol Sun
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Phnom Penh, Cambodia
ຜູ້ຈັດພິມ Cambodian Investment Board
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 39 p.
ຄຳສັບຫຼັກ Investment in Cambodia
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 1, 2015, 07:24 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 11, 2021, 09:27 (UTC)