Guarantee of payments agreement between the Cambodian Government and the Chairman of Hydro Power Lower Sesan 2 Co., Ltd

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

A guarantee of payments agreement between the Cambodian Government and the Chairman of Hydro Power Lower Sesan 2 Co., Ltd. The document follows a Power Purchase Agreement with the Company signed 26 November 2012. The guarantor promises to pay the amount owing, under the outlined terms.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (4)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Government guarantee of payments

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ຫົວຂໍ້
  • ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
  • ລັດຖະບານ
  • ການຈັດຊື້
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Stung Treng
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Economy and Finance
ປີຈັດພິມ 2012
ຈຳນວນໜ້າ 11 p
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 14, 2015, 22:48 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 29, 2020, 11:46 (UTC)