Skip to content

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Land
  • Land policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫລດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Prime Minister's Office
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ປະເທດລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ 22
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 12:58 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 13, 2019, 08:11 (UTC)