Skip to content

ພື້ນຖານຂອງຮູບແບບທຸລະກິດປ່າໄມ້ຊຸມຊົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ບົດຄົ້ນຄວ້າຈາກ 7 ປະເທດ (ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ ປ ປ ລາວ, ເນປານ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ໃນເຂດອາຊີປາຊີຟິກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວທາງປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງໃນຮູບແບບທຸລະກິດປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຊຸມຊົນໃນການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ສປ ປ ລາວ ແລະ ໄທແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Fundamentals of viable community forestry business models: Preliminary research findings

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Case studies
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) Fundamentals of viable community forestry business models
ຫົວຂໍ້
  • Communal land
  • Community forest
  • Forest policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ໄທ
ແຂວງ
  • Xiengkhouang
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No known access and use constraints at the time of uploading.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

RECOFTC - The Center for People and Forests P.O. Box 1111, Kasetsart Post Office Bangkok 10903, Thailand Tel: +66 (0)2 940 5700 Fax: +66 (0)2 561 4880 Email: info@recoftc.org www.recoftc.org

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) Martin Greijmans, Ronnakorn Triraganon, & David Gritten
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Bangkok, Thailand
ຜູ້ຈັດພິມ RECOFTC - The Center for People and Forests
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 4
ຄຳສັບຫຼັກ sustainable forestry,community forestry enterprise
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 22, 2017, 22:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 11, 2018, 10:15 (UTC)