ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຊອກຄົ້ນແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຊອກຄົ້ນແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຊອກຄົ້ນແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Prime Minister's Office
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ປະເທດລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2004
ຈຳນວນໜ້າ 5
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 15:18 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 4, 2018, 04:27 (UTC)