Skip to content

ຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມແລະມູນນິທິ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມແລະມູນນິທິ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມແລະມູນນິທິ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Development policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ລາວ
ຈຳນວນໜ້າ 25
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 12:48 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພຶດສະພາ 30, 2018, 08:13 (UTC)