Skip to content

ການສ້າງຊັບສິນການສຳປະທານທີ່ດິນ: ກໍລະນີສຶກສາໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ຊັບສິນແຫ່ງຊາດຂອງດິນ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ານ ເປັນເອກະລັກໃນການສະຫນອງການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຊື້ທີ່ດິນຂະຫນາດໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົວແທນປະກອບສ່ວນການເຂົ້າເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ່ຫຼາຍຂື້ນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ການສ້າງຊັບສິນການສຳປະທານທີ່ດິນ: ກໍລະນີສຶກສາໃນ ສ ປ ປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Economic land concessions and plantations
  • Foreign investors
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Sector Project Land Policy and Land Management Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, 65760 Eschborn, Germany Tel. +49 (0) 6196 79 - 0 landmanagement@giz.deI www.giz.de/landmanagement

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) GIZ
ຜູ້ຈັດພິມ GIZ
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 32
ຄຳສັບຫຼັກ land matrix,land acquisition
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 22, 2017, 22:39 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 22, 2019, 09:45 (UTC)