Skip to content

ບົດສະຫຼຸບໂຄງການໂດຍຫຍໍ້: “ການປະເມີນ ກອບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທີ່ດິນ, ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ E-RAI)

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ບົດສະຫຼຸບໂຄງການໂດຍຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຫຼັກ ຂອງໂຄງການ E-RAI ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ສີ່ ຫົວຂໍ້ ຄື: 1. ການວິເຄາະກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນ ສປປ ລາວ; 2. ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາ ; 3. ການສໍາຫຼວດ ແລະ ສ້າງບັນຊີບັນດາໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມຊົນນະບົດ; 4. ການລວບລວມເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັກສູດການສອນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການລົງທຶນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - E-RAI project briefing package (Lao)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) Brief of agricultural investment policy, gaps, needs and stakeholders in Lao PDR
ຫົວຂໍ້
  • Agricultural policy and administration
  • Foreign investors
  • Land policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No known access and use constraints at the time of publishing.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

giz-laos@giz.de

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Village Focus International
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜູ້ຈັດພິມ GIZ Laos
ປີຈັດພິມ 2019
ຈຳນວນໜ້າ 10
ຄຳສັບຫຼັກ responsible agricultural investment,RAI
ວັນທີອັບໂຫຼດ ທັນວາ 2, 2020, 14:21 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 2, 2020, 14:23 (UTC)