Skip to content

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງເຫັດທໍາມະຊາດ - ສາມາດກິນໄດ້, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາພື້ນເມືອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ເນື່ອງຈາກສ ປ ປ ລາວແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ເຫັດປ່າແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການບໍລິໂພກເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຫັນມາເປັນສິນຄ້າ. ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນບາງສ່ວນແມ່ນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຫັດປ່າວ່າມີສານອາຫານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຢາອີກດ້ວຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນຈຳຫຼາຍທີ່ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸ່ນຄ່າຂອງເຫັດ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້. ນອກນັ້ນຍັງມີເຫັດປ່າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີພິດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດຖ້າຫາກວ່າມີການບໍລິໂພກແບບບໍ່ຖືກວິທີ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ເລີຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງເຫັດທຳມະຊາດ-ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດເຫັດທຳມະຊາດ
ຫົວຂໍ້ Non-timber forest products
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Xiengkhouang
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ອັບໂຫລດ.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2014
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Agro-biodiversity Project FAO, UNDP, GEF

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) Ole S. Pedersen, Khamking Thammavong
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) FAO, UNDP, GEF
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Laos
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 9
ຄຳສັບຫຼັກ mushroom,NTFP
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 22, 2017, 03:57 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2018, 07:26 (UTC)