Skip to content

2.389 library_records found

ປະເທດ: la ຜົນການຄົ້ນຫາສຳລັບ: library_record

Filter Results
 • ຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

  ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຂອງ COVID-19 ຕໍ່ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອກຳນົດ ຕົວຂັບເຄື່ອນຕ່າງໆ ໂດ...

 • Organised-chaos-the-illicit-overland-timber-trade-between-myanmar-and-china

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ: ການອຳນວຍສິ່ງບໍລິການ ດ້ານດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວນາ

  ປື້ມນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີ ວິທີການນຳໃຊ້ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດກະສິກຳ (SAMIS) ເພື່ອການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽ...

 • ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ: ການດຳລົງຊີວິດໃນຊ່ວງໄລຍະ COVID-19

  ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວ ສອງຄັ້ງ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອ...

 • ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຈີນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງລາວ

  ບົດຄົ້ນຄ້ວາຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸທີ່ມາຂອງວິກິດການໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສຸມໃສ່ບົດບາດຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊຶ່ງມາໃນຮູບແບບການສະໜອງສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນແບບໃໝ່ຂອງຈີນ ທັງໄດ້ຊີ້ແຈງທາງເລືອກພ້ອມທັງ...

 • ຂໍ້ມູນຢືນຢັນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

  It is a collection of archived news websites about the number of confirmed cases of Covid19 in Laos.

 • ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງປີ 2030

  ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດກົນໄກການເຊື່ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນລະບົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໄດ້ກຳນົດ 4 ຂົງ...

 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຫຼວງພະບາງ

  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 • ບັນດາລາຍຊື່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

  ບັນດາລາຍຊື່ 11 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ

 • ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຈາການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ2018-2019

  ການສ າຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ (LECS) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ 5 ປີເລີີ່ມແຕ່ປີ 1992/1993. ບົດສັງລວມຫຍໍໍ້ຜົນໄດ້ຮັບຕົົ້ນຕໍ ສະບັບນີົ້ ໄດ້ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ສະຖິຕິຄວາມທຸ...

 • ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

  ປື້ມແນະນຳໃນແບບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສະຫຼຸບຫຍໍ້ເນື້ອໃນຈາກຮ່າງຫຼັກການພື້ນຖານ ການກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດທັງໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ຊາວ...

 • ການວິເຄາະບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ່ວງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 (ກໍລະກົດ 2020)

  ບົດລາຍງານການວິເຄາະນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ການພົວພັນ ແລະ ມາດຕະຖານພາຍໃນສັງຄົມລາວ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປິດລ້ອມ, ການປິດໂຮງຮຽນ, ການຢູ່ຫ່າງໄກຂອງສັງຄ...

 • ທົບທວນຄືນຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ

  ເອກະສານສະບັບນີ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ ຳໃນແມ່ນໍ້າຂອງຫລາຍແຫ່ງ ແລະ ການຈັດກຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງຜົນກະທົບຂອງມັນ; ການກວດກາລະບົບແ...

 • ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ_2020

  ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍສະຖານະພາບສິດຕໍ່ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຜ່ານລະບົບທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ປະເພນີ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັນຂອງທັງສອງລະບົບ, ຄວາມຮັບຮູ້ສິດ ແລະ ອຳນາດຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ຂອ...

 • ແຈ້ງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາ - 31 ມັງກອນ 2021​

  ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກຳນົດໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງ 31​ມັງກອນ 2021​

 • World Population Dashboard

  The World Population Dashboard showcases global population data, including fertility rate, gender parity in school enrolment, information on sexual and reproductive health, and...

 • Forest Change in the Greater Mekong Subregion (GMS) An Overview of Negative and Positive Drivers

  Forests in the Greater Mekong Subregion (GMS) have been undergoing change in the last 25 years due to various factors. Positive and negative changes occur at the same time....

 • ແຜ່ນພັບ: 9 ຂໍ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19

  9 ຂໍ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19

 • ບົດສະຫຼຸບໂຄງການໂດຍຫຍໍ້: “ການປະເມີນ ກອບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທີ່ດິນ, ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ E-RAI)

  ບົດສະຫຼຸບໂຄງການໂດຍຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຫຼັກ ຂອງໂຄງການ E-RAI ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ສີ່ ຫົວຂໍ້ ຄື: 1. ການວິເຄາະກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນ ສປປ ລາວ; 2....

 • Environment and agricultural investment in Lao PDR: An assessment of impacts, gaps and needs of agricultural investors, local authorities and communities affected by investments

  This report describes the current situation of environmental impacts arising from agricultural investments in northern Lao PDR, and identifies key gaps and needs of stakeholders...

You can also access this registry using the API (see API Docs).