Skip to content

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 (2011-2015), ບົດສະຫຼຸບການປະຕິບັດງານ 2010

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VI ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມເປົ້າຫມາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຈົນຮອດປີ 2020 ແລະການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມສະພາ VIII.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 (2011-2015), ບົດສະຫຼຸບການປະຕິບັດງານ 2010

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Economic policy and administration
  • Land
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ໄທ
ແຂວງ
  • Khammouane
  • Savannakhet
  • Vientiane Province
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖີງແລະນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫລດ.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Ministry of Planning and Investment Souphanouvong Avenue, Permanent Secretary Office Tel: +856 21 217010 Investment Promotion Department (One Stop Service) Tel: +856 21 217012 Fax: +856 21 215491 Email: ipd@investlaos.gov.la Legal Affairs Division: ipd4@investlaos.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ministry of Planning and Investment
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Planning and Investment
ປີຈັດພິມ 2010
ຈຳນວນໜ້າ 30
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2017, 20:32 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 13, 2018, 02:30 (UTC)