Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳເລກທີ404/ນຍ,22/11/2007.

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳເລກທີ404/ນຍ,22/11/2007

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳເລກທີ404/ນຍ,22/11/2007.

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Development policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Office of the Prime Minister
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2007
ຈຳນວນໜ້າ 7
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 18, 2018, 10:14 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 3, 2018, 08:48 (UTC)