ເຄື່ອງມືໃນການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ຄູ່ມືນີ້ອອກແບບສຳລັບພະນັກງານລັດຂັ້ນເມືອງເພື່ອນຳໃຊ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາກັບຊາວບ້ານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ເຄື່ອງມືໃນການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Conference/workshop proceedings and presentations
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຈຳນວນໜ້າ 20
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 15:35 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 16, 2018, 06:42 (UTC)