Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແຜນແມ່ບົດການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການອະນຸລັກ ເມືອງໄຊ ເລກທີ 278/ນຍ, 29/09/2009

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແຜນແມ່ບົດການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການອະນຸລັກ ເມືອງໄຊ ເລກທີ 278/ນຍ, 29/09/2009

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree on Accreditation of Master Plan for Strengthening the Conservation and Planning of Chaihe District, 278 / ND, 29/09/2009

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Development policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653
ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 18, 2018, 09:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 5, 2018, 08:41 (UTC)