ລະບຽບການຂອງລັດຖະມົນຕີການພັດທະນາໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນແລະຊົນນະບົດເລກທີ 238 / Nguyen 11/08/2005

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ລະບຽບການຂອງລັດຖະມົນຕີການພັດທະນາໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນແລະຊົນນະບົດເລກທີ 238 / Nguyen 11/08/2005

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree of Minister of Local and Rural Electricity Development No. 238 / Nguyen 11/08/2005

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫລດເອກະສານ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2005
ຈຳນວນໜ້າ 11
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 11:58 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 16, 2018, 02:50 (UTC)