Skip to content

ບົດຫາລື: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຕາມເນື້ອໃນຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ນີ້ແມ່ນການວິເຄາະເພື່ອປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງສປປລາວແລະສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໃຫ້ແກ່ສປປລາວ. ເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດເອກະສານນີ້ທົບທວນ SDGs ໃນສະພາບການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກັບສປປລາວ (ຫມາຍຄວາມວ່າ, ບໍ່ລວມເຖິງບັນດາໂຄງການລະດັບຊາດຫຼືໂຄງການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Discussion Paper: The Sustainable Development Goals in the context of the Lao People’s Democratic Republic November 2015

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Land
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) The United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) The United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 32
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 9, 2018, 15:20 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພຶດສະພາ 29, 2019, 07:51 (UTC)