Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮ້ອງແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ2006-2020ຂອງ ສປປລາວເລກທີ96/ນຍ,20/03/2007

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮ້ອງແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ2006-2020ຂອງ ສປປລາວເລກທີ96/ນຍ,20/03/2007

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮ້ອງແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ2006-2020ຂອງ ສປປລາວເລກທີ96/ນຍ,20/03/2007

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Development policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ປະເທດລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2007
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 12:03 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 4, 2018, 07:12 (UTC)