ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສານການ ພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ແຕ່ປີ2006-2020ເລກທີ153/ນຍ,28/08/2008

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສານການ ພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ແຕ່ປີ2006-2020ເລກທີ153/ນຍ,28/08/2008

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree on the Approval and Promulgation of the Strategic Development Strategy for the Power and Mining Sector from 2006-2020 No. 153 / ND-28/08/2008

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2008
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 15:05 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 5, 2018, 07:25 (UTC)