ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດທະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ດັດແກ້ເຂດເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ເຂດເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າເທີນ-2 ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະເຂດປ່າໄມ້ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ຶນນຳ້ເທີນ2

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດທະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ດັດແກ້ເຂດເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນນາກາຍ -ນໍ້າເທີນ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ເຂດເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າເທີນ-2 ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະເຂດປ່າໄມ້ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ຶນນຳ້ເທີນ2.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດທະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ດັດແກ້ເຂດເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ເຂດເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າເທີນ-2 ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະເຂດປ່າໄມ້ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ຶນນຳ້ເທີນ2

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄຟຟ້າ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Office of the Prime Minister
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຈຳນວນໜ້າ 5
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 18, 2018, 10:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 4, 2018, 03:33 (UTC)