Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພຶ່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພການບິນພົນລະເຮືອນ ເລກທີ 196/ນຍ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 21/08/2006

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພຶ່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພການບິນພົນລະເຮືອນ ເລກທີ 196/ນຍ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 21/08/2006

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree on the Organization and Operation of the National Committee for the Protection of Civil Aviation No. 196 / N. Vientiane, 21/08/2006

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Development policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2006
ຈຳນວນໜ້າ 5
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 18, 2018, 09:46 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 5, 2018, 06:22 (UTC)