Skip to content

ດຳລັດຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການໂຮມເມືອງພູນ ແລະເມືອງໄຊສົມບູນ ເລກທີ182/ນຍ 27/06/2005

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການໂຮມເມືອງພູນ ແລະເມືອງໄຊສົມບູນ ເລກທີ182/ນຍ 27/06/2005

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree of the Prime Minister of Ho Chi Minh City and Xaysomboun Province, No.182 / June 27, 2005

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Development policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2005
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 12:39 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 5, 2018, 03:36 (UTC)