ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລກທີ 136/ນຍ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 24/07/2006

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລກທີ 136/ນຍ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 24/07/2006

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລກທີ 136/ນຍ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 24/07/2006

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • ພະລັງງານ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
  • ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Prime Minister's Office
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ປະເທດລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປີຈັດພິມ 2006
ຈຳນວນໜ້າ 7
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 15:44 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ July 4, 2018, 04:17 (UTC)