Skip to content

ຕະຫຼາດໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ: ການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຂອງການໄຫຼວຽນຂອງໄມ້ທ່ອນຢູ່ຫວຽດນາມ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ການສຶກສາກ່ຽວກັບອຳນາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງເມືອງຂອງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງສິນຄ້າມານຳໃຊ້ໃນການລະບຸປັດໄຈທີ່ມີຜົນໃຈແຕ່ລະຂອດຂອງຕ່ອງໂສ້ ຈາກການສົ່ງຕໍ່ໄມ້ດິບຈາກປ່າໃນລາວໄປສູ່ບໍລິສັດແປຮູບໄມ້ ຫຼື ແປຮູບເປັນເຟີນິເຈີໃນປະເທດຫວຽດນາມ; ຮູບແບບໃນການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົນໄກໃນການນຳໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນປະເດັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຕະຫຼາດໄມ້ແລະການຄ້າລະຫວ່າງລາວແລະຫວຽດນາມ: ການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າຂອງການໄຫຼວຽນໄມ້ທ່ອນທີ່ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນໂດຍຫວຽດນາມ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Foreign workers in country
  • Logging and timber
  • Markets
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ຫວຽດນາມ
ແຂວງ
  • Attapue
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Forest Trends 1203 19th Street, NW 4th Floor Washington, DC 20036 Phone: (202) 298-3000 Fax: (202) 298-3014 Email: info@forest-trends.org Web: www.forest-trends.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Forest Trends
ຜູ້ຈັດພິມ Forest Trends
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ 41
ຄຳສັບຫຼັກ commodity chain,land concessions,logging
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2017, 20:15 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 11, 2018, 10:51 (UTC)