Skip to content

ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ເນື່ອງຈາກສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂໍ້ມູນໃນຫຼາຍຂະແຫນງການໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແຜນທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການແມ່ນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນຂອງຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ທັນຕໍ່ກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນໃນປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໃນ ສ ປ ປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Food security
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

WFP Country Office, Lao PDR Baas Brimer Programme Officer, VAM baas.brimer@wfp.org

WFP Regional Bureau, Thailand Siemon Hollema Sr. Regional Programme Advisor, VAM siemon.hollema@wfp.org

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Food Programme (WFP), Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (Germany)
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Laos/Thailand
ຜູ້ຈັດພິມ World Food Programme (WFP), Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (Germany)
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 89
ຄຳສັບຫຼັກ World Food Programme,nutrition
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2017, 21:37 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 6, 2018, 07:07 (UTC)