Skip to content

ການວິເຄາະການລົງທຶນຂອງປະເທດຈີນແລະບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງອື່ນໆແລະອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາໃນສປປລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ສະພາບລວມຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນລາວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກປະເທດຈີນ, ແຕ່ຍັງມາຈາກບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ, ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ການວິເຄາະການລົງທຶນຂອງປະເທດຈີນແລະບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງອື່ນໆແລະອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາໃນສປປລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Chinese aid
  • Foreign investors
  • Foreign workers in country
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No known access and use constraints at the time of uploading.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Rosmarie Sommer
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) SDC
ຜູ້ຈັດພິມ Rosmarie Sommer
ປີຈັດພິມ 2010
ຈຳນວນໜ້າ 8
ຄຳສັບຫຼັກ SEA Games,Chinese workers
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2017, 20:12 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 20, 2018, 08:51 (UTC)