Skip to content

ການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງໃນພາກເໜືອຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ຊາວກະສິກອນໃນພາກເໜືອຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ກຳລັງພົບກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໄປສູ່ການປູກພືດເສດຖະກິດໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປະຈຸບັນອະທິບາຍຮູບແບບການປ່ຽນແປງທີ່ດິນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ການຕັດສິນໃຈຂອງຊາວກະສິກອນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການຄັດເລືອກພັນພືດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງຫຼວງຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ເຂດຊາຍແດນທາງທິດເຫນືອ - ໃຕ້ຂອງລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ດຶນໃນພາກເໜືອ ສ ປ ປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Agricultural management systems and technologies
  • Crop products and commodities
  • Land
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Bokeo
  • Luangnamtha
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Faculty of Forestry, National University of Laos +856-21 770813 http://ffs.nuol.edu.la

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Thongmanivong S, Phanvilay K, Fujita Y, Fox J
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Faculty of Forestry, National University of Laos; Lao-Swedish Upland Agriculture and Forestry Project; East-West Center
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ Thongmanivong S, Phanvilay K, Fujita Y, Fox J
ປີຈັດພິມ 2006
ຈຳນວນໜ້າ 10
ໝາຍເຫດ

Presented at the Sustainable Sloping Lands and and Watershed Management Conference in 2006 according to https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/56569

ຄຳສັບຫຼັກ agrarian transition,land-use change,northern Laos
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 19, 2017, 21:34 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2018, 07:37 (UTC)