Skip to content

ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ດເລກທີ 064/ປປທ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 28.01.2014

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ດເລກທີ 064/ປປທ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 28.01.2014

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Decree of the President of the Lao PDR on Promulgation of the Manufacturing Processing Regulations No. 064 / PR, Vientiane, 28.01.2014.

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ Economic policy and administration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 27
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 15, 2018, 16:52 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 9, 2018, 07:16 (UTC)