Skip to content

The Workmen's Compensation (Amendment) Act 1957

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

The Workmen's Compensation (Amendment) Act 1957

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Workmen's Compensation (Amendment) Act 1957

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ມຽນມາ
ເລກທີອ້າງອີງ 22/1957
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ລັດຖະສະພາ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ດັດແກ້
ຫົວຂໍ້
  • Administration
  • Gender
  • SDG5 Gender Equality
  • SDG8 Decent Work and Economic Growth
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution Share-Alike
ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 2 ເມສາ 1957
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 2 ເມສາ 1957
ເອກະສານອ້າງອີງ The official gazette
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm
ຄຳສັບຫຼັກ women in workplace
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 3, 2017, 03:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 16, 2020, 02:09 (UTC)