Skip to content

Sub-decree no. 91 on the determination of buffer zone of the floodplain (Zone 2) of the Tonle Sap area in​ Battambang province

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

This sub-decree defines the buffer zone of the flooded forest area (Zone 2) of the Tonle Sap area of ​​54493 hectares, 18 ares (fifty-four thousand, four hundred ninety-three hectares and eighteen ares) located in​ Battambang province as well as maps and tables attached to this sub-decree.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Sub-decree no. 91 on the determination of buffer zone of the floodplain (Zone 2) of the Tonle Sap area in​ Battambang province

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
 • ກຳປູເຈຍ
ແຂວງ
 • ບັດທຳບັງ
ເລກທີອ້າງອີງ ៩១
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
 • ຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຫ້ອງການຂອງຄະນະກຳມະການລັດຖະມົນຕີ
 • ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ
 • ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ
 • ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 • ລັດຖະມົນຕີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນການວາງແຜນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ
 • ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ
 • ເຈົ້າເມືອງ-ແຂວງ/ຄະນະກຳມະການ
ພາສາ
 • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Sub-decree
ຫົວຂໍ້
 • Community forest
 • Environment and natural resources
 • Floods
 • Rivers and lakes
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 3 ພຶດສະພາ 2023
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 3 ພຶດສະພາ 2023
ເອກະສານອ້າງອີງ Royal Gazette of Cambodia
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Sub_Decree_No_91__03.05.2023.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ Tonle Sab,Flood,Forest
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 4, 2023, 07:10 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 4, 2023, 07:29 (UTC)