Skip to content

Royal Decree on the Establishment of the Pharmacy Council of Cambodia

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (0)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ NS/RKT/0210/162
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Royal Decree
ຫົວຂໍ້
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 16 ກຸມພາ 2010
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 03:03 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 11:06 (UTC)