Skip to content

Royal Decree on Accreditation of Higher Education

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Royal Decree on Accreditation of Higher Education

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ NS/RKT/0303/129
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Royal Decree
ຫົວຂໍ້
  • Education policy and administration
  • Higher education
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 31 ມີນາ 2003
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 03:05 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 11:08 (UTC)