Skip to content

Praskas on the Instructions for Implementing the Law on Abortion

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Praskas on the Instructions for Implementing the Law on Abortion

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 37 ABS/MP
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Laws and regulations
  • Social development
  • Trade
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 30 ສິງຫາ 2002
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:32 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:17 (UTC)