Skip to content

Prakas on the Provision of the New Logo to Medical, Paramedical, Medical Aid Services

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Prakas on the Provision of the New Logo to Medical, Paramedical, Medical Aid Services

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 7 ABS/MP
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 23 ມີນາ 2001
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:51 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:50 (UTC)