Skip to content

Prakas on the Granting of Tourism Licenses to Restaurants and Food Stores

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Prakas on the Granting of Tourism Licenses to Restaurants and Food Stores

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 76 P
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 13 ມິຖຸນາ 2008
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:29 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:14 (UTC)