Skip to content

Prakas on the Establishment and Management of Forestry Community Zone in Kompong Thom Province

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ប្រកាសស្តីពីការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ Not found
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Agriculture
  • Agriculture and fishing
  • Community fisheries
  • Laws and regulations
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 19 ພະຈິກ 2008
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 03:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 12:18 (UTC)