Skip to content

Prakas on the Equivalence of Certificate

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ប្រកាសស្តីពីកំរិតសមមូលសញ្ញាប័ត្រ

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ Not found
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Education and training
  • Education policy and administration
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 8 ພະຈິກ 2005
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:57 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:58 (UTC)