Skip to content

Prakas on the Charitable Contributions

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ប្រកាសស្តីពីប្រាក់វិភាគទានសប្បុរសធម៍

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 656 SHV.PrK
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້ Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 19 ກັນຍາ 2011
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 04:11 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 12:48 (UTC)