Skip to content

Prakas on Roles and Responsibilities of Control Agent for Private Medical, Paramedical and Medical Aid Services

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ប្រកាសស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អម​វេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯកជន

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ Not found
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 1 ມີນາ 2007
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:57 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:57 (UTC)