Skip to content

Prakas on Guidelines on Sexual Abuse Examination File

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Prakas on Guidelines on Sexual Abuse Examination File

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 31 ABPh/ChP
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Public health
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 30 ສິງຫາ 2004
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:56 (UTC)