Skip to content

Prakas on Condition in Medical Advertisement in Medical, Paramedical, and Medical Aid Practices

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ប្រកាសស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជ​សាស្រ្ត ​​អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ Not found
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Pharmaceuticals
  • Public health
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 23 ສິງຫາ 2004
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:54 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:54 (UTC)