Skip to content

Prakas No. 004 on the registration of 11 community fisheries in Svay Rieng, Tbong Khmum, Kratie, Banteay Meanchey and Pursat Provinces

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

Prakas No. 004 issued the registration of 11 community fisheries in Svay Rieng, Tbong Khmum, Kratie, Banteay Meanchey and Pursat Provinces.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Prakas No. 004 on the registration of 11 community fisheries in Svay Rieng, Tbong Khmum, Kratie, Banteay Meanchey and Pursat Provinces

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
 • ກຳປູເຈຍ
ແຂວງ
 • ຄ໌ຣາທິ
 • ພູຣສາດ
 • ສະເວຣຽງ
 • ບັນເຕມຽນເຈ
 • ທະບຸງຂະມຸ
ເລກທີອ້າງອີງ 004
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
 • ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ
 • Ministry of Interior
 • ກະຊວງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການວາງແຜນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ
 • ຫ້ອງການສະພາລັດຖະມົນຕີ
ພາສາ
 • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຊື່ຫຍໍ້/ ຊື່ອື່ນ Prakas No. 104
ຫົວຂໍ້ Community fisheries
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 6 ມັງກອນ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 6 ມັງກອນ 2021
ເອກະສານອ້າງອີງ Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Ministry of Agriculture Forestry and Fishery

Address: No. 200, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh Email: info@maff.gov.kh Phone: (855) 23 726128/23 726 129/97 76 66 989 Fax: (855) 23 217 320 Website: http://www.maff.gov.kh

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Prakas_No_004__06.01.2021.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ Community Fishery,Ministery of Agriculture Forestry and Fishery
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມີນາ 7, 2022, 02:18 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມີນາ 7, 2022, 07:05 (UTC)