Skip to content

The Law Amending the Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Law Amending the Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ມຽນມາ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • default
ພາສາ
  • English
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້
  • Agriculture and fishing
  • Law and judiciary
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ລິຂະສິດ To be determined
ສະຖານະ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 1 ມັງກອນ 1970
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 1 ມັງກອນ 1970
ເອກະສານອ້າງອີງ n/a
ຄຳສັບຫຼັກ Laws, Vacant Land, Vacant Fallow Virgin, VFV, VFV Law
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 4, 2018, 08:45 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພຶດສະພາ 19, 2021, 03:25 (UTC)