Skip to content

Amendment - The Law of the Protection of Farmer Rights and Enhancement of their Benefits (MM)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - The Law of the Protection of Farmer Rights and Enhancement of their Benefits (MM)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ມຽນມາ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ລັດຖະສະພາຂອງສາທາລະນະລັດແຫ່ງສະຫະພາບມຽນມ້າ
ພາສາ
  • ມຽນມາ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ດັດແກ້
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 29 ພຶດສະພາ 2015
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 29 ພຶດສະພາ 2015
ເອກະສານຫຼັກ
  • The Law of the Protection of Farmer Rights and Enhancement of their Benefits
ເອກະສານອ້າງອີງ n/a
ຄຳສັບຫຼັກ Farmer Protection Act,By Laws
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 10, 2018, 11:05 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 9, 2020, 17:54 (UTC)