Skip to content

The Law of the Protection of Farmer Rights and Enhancement of their Benefits (MM)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - _တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့်_အကျိုး.pdf

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ມຽນມາ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ລັດຖະສະພາຂອງສາທາລະນະລັດແຫ່ງສະຫະພາບມຽນມ້າ
ພາສາ
  • ມຽນມາ
ປະເພດເອກະສານ By-Laws
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 15 ມັງກອນ 2015
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 15 ມັງກອນ 2015
ເອກະສານອ້າງອີງ n/a
ຄຳສັບຫຼັກ Farmer Protection Act,By Laws
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 10, 2018, 11:05 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 15, 2019, 17:07 (UTC)