Skip to content

Strategic Directions for Myanmar Agriculture Sector 2018-2023

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar

An outline of the proposed Agricultural Development Strategy and Investment Plan, alongside some background on the process behind its drafting, and steps towards reform of the Agriculture Sector since 2015.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Strategic Directions for Myanmar Agriculture Sector 2018-2023

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ມຽນມາ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ກະຊວງກະສິກຳ ລ້ຽງສັດ ແລະ ຊົນລະປະທານ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ມຽນມາ
ປະເພດເອກະສານ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຫົວຂໍ້ Agriculture and fishing
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

Publicly disclosed government document.

ສະຖານະ ຢູ່ໃນຂັ້ນເຈລະຈາ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 9 ມັງກອນ 2018
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 9 ມັງກອນ 2018
ເອກະສານອ້າງອີງ n/a
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ The Government of the Republic of the Union of Myanmar.Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. Office No.15, Nay Pyi Taw, Myanmar067-410 109, 410 241, 410 012
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 14, 2018, 06:05 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 5, 2019, 15:48 (UTC)