Skip to content

Inter-Ministerial Prakas on Incentive Salary for Midwives

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Inter-Ministerial Prakas on Incentive Salary for Midwives

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 268 SHV.HK
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Proclamation
ຫົວຂໍ້
  • Budget
  • Hospitals and clinics
  • Laws and regulations
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 2 ເມສາ 2007
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 10, 2016, 02:19 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 10:04 (UTC)