Skip to content

Immigration Act B.E. 2522 (1979)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Thailand

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Immigration Act B.E. 2522 (1979)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ໄທ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • Office of the Council of State
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ໄທ
ປະເພດເອກະສານ ບັນຍັດ
ຫົວຂໍ້
  • Labor
  • Special economic zones
ສັນຍາລິຂະສິດ CC-BY-3.0-IGO
ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 1 ມີນາ 1979
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 1 ມີນາ 1979
ເອກະສານອ້າງອີງ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a402/%a402-20-9999-update.pdf http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/Immigration_Act_B.E._2522.pdf
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a402/%a402-20-9999-update.pdf http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/Immigration_Act_B.E._2522.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ sez,Immigration law
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 22, 2018, 09:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 22, 2019, 05:13 (UTC)