Skip to content

Sub-Decree on Determining Management Zone in Nature Protection Area as Sustainable Use Zone

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

Determining 17,650 hectares as sustainable use zones in Oaral Wildlife Sanctuary in Oaral district of Kampong Spue province, and granting the land for agro-industry investment to Great Field (Cambodia) International Ltd (9,059 hectares), and to Yellow Field (Cambodia) International Ltd (8,591 hectares).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Sub-Decree on Determining Management Zone in Nature Protection Area as Sustainable Use Zone

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ແຂວງ
  • ຄຳໂພງສ໌ປື
ເລກທີອ້າງອີງ 115 ANK.BK
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ລາຊາລັດຖະບານແຫ່ງອານາຈັກກຳປູເຈຍ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ
ພາສາ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Sub-decree
ຫົວຂໍ້
  • Land classifications
  • Law and judiciary
  • Laws and regulations
  • Legal framework
  • State private land
ສັນຍາລິຂະສິດ CC-BY-SA-4.0
ລິຂະສິດ To be determined
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 3 ສິງຫາ 2012
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 3 ສິງຫາ 2012
ເອກະສານອ້າງອີງ Royal Gazette Cambodia
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Sub_Decree_No_115__03.08.2012.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 13, 2016, 08:13 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກັນຍາ 1, 2023, 03:59 (UTC)