Skip to content

Circular on the Right to Strike

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Circular on the Right to Strike

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ກຳປູເຈຍ
ເລກທີອ້າງອີງ 005
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ຂະແມ
ປະເພດເອກະສານ Circular
ຫົວຂໍ້
  • Human rights
  • Labor
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ສະຖານະ ຮ່າງ
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 6 ມີນາ 2000
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 9, 2016, 23:56 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 10, 2016, 06:28 (UTC)